Semalt: NeoDownloader-iň haýran galdyryjy aýratynlyklary - Qualityokary hilli surat gyryjy

NeoDownloader, sahypanyň parametrlerini kesgitlemek we islendik web sahypasyndan ýa-da blogdan köp faýl göçürip almak üçin çalt, amatly we aňsat çözgütdir. Bu gural, ýüzlerçe müňlerçe suratlary, suratlary, ýokary hilli wideolary, diwar kagyzlaryny, mp3 faýllary ýa-da başga bir faýly göçürip almaga we görmäge kömek etmekçi.

Diňe URL-ni görkezmeli ýa-da baglanyşyk görkezmeli we etjek zadyňy saýlamaly. NeoDownloader, dürli web sahypalaryndan maglumatlary şekil we wideo görnüşinde göçürip almaga kömek edýär we bir ýa-da birnäçe surat galereýasyny hiç hili kynçylyksyz göçürip almagy aňsatlaşdyrýar. Bu doly awtomatiki programma, hatda bütin web sahypasyny göçürip almaga kömek edýär. Etmeli zadyňyz, baglanyşygy brauzerden NeoDownloader-iň ýüzýän sebedine süýşürmek we taşlamak. Şeýle etmek bilen, halaýan suratlaryňyzy islendik saýtdan syçanjyga birnäçe gezek basyp göçürip alyp bilersiňiz.

Internetdäki iň oňat gurlan surat tomaşaçylarynyň we media pleýerleriniň biridir. “NeoDownloader” göçürip alan islendik faýlyňyzy birnäçe sekundyň içinde görmäge we hatda slaýdşow görnüşinde görkezmäge mümkinçilik berýär.

Geň ýeri, “NeoDownloader” köp sanly diwar kagyzlary, owadan modelleriň we meşhurlaryň suratlary, meşhur suratçylaryň we suratkeşleriň sungat eserleri, gülkünç suratlar we animasiýa GIF-leri ýaly göçürip almaga taýyn taslamalaryň ägirt uly onlaýn maglumat bazasy bilen birleşdirildi. Bu suraty gyrmak we göçürip almak programmasy, halaýan suratlarymyzy, aýdymlarymyzy we ses wideo faýllarymyzy göçürip almagy aňsatlaşdyrýar.

NeoDownloader aýratynlyklary:

1. NeoDownloader ulanmak aňsat:

“NeoDownloader” -iň ulanmagyň aňsatdygyny we ulanyjy üçin amatly interfeýsiň bardygyny bellemek ygtybarlydyr. Bu guraldan peýdalanyp, çykýan mahabatlar we bannerler barada alada etmegiň zerurlygy ýok.

2. Grafiki faýlyň islendik görnüşini göçürip alyň:

NeoDownloader-iň iň oňat we görnükli aýratynlyklaryndan biri, sesleriňizi, wideolaryňyzy, suratlaryňyzy ýa-da başga faýllary birnäçe sekundyň içinde göçürip alyp bilersiňiz. Üstesine, NeoDownloader öz işini çalt ýerine ýetirýär we hiç haçan hiline zyýan bermeýär.

3. URL aralyklaryny we URL sanawlaryny göçürip alyň:

NeoDownloader-i tapawutlandyrýan zat, URL aralyklaryny we URL-leriň sanawlaryny derrew göçürip almak ukybydyr. Diňe URL-leriň sanyny görkezmeli we NeoDownloader-iň işini ýerine ýetirmeli.

4. NeoDownloader islendik web sahypasyndan göçürip almaga kömek edýär:

Web sahypasy parol bilen goralsa-da, NeoDownloader halaýan suratlaryňyzy, ses we wideo faýllaryňyzy göçürip almagy aňsatlaşdyrar.

5. Ösen süzgüçler:

NeoDownloader-iň ösen süzgüç opsiýasy, halaýan maglumatlaryňyzy göçürip almaga we gaty diskiňize islenmeýän mazmuny göçürip almaga mümkinçilik berýär.

6. Birnäçe baglanyşyk:

“NeoDownloader” bir wagtyň özünde ýigrimi adama birikmäge mümkinçilik berýär.

7. Slaýdşow mümkinçilikleri:

“NeoDownloader” içerki şekil tomaşaçysy bilen gelýär we ajaýyp slaýdşow mümkinçiliklerine eýe. Mundan başga-da, ses / wideo pleýer ony programmist dälleriň we erkin işleýänleriň saýlamagyna öwürýär.

8. Dürli arhiwleri goldaýar:

NeoDownloader, RAR we Zip arhiwlerini goldaýan gaty az gurallaryň biridir. Grafiki faýllaryňyzy ýa-da maglumatlaryň başga görnüşini bu iki formatda saklap bilersiňiz.

9. NeoDownloader Lite:

NeoDownloader Lite, PNG we JPG faýllaryny goldaýan mugt köpçülikleýin göçürip alyjy. Bu guraly ulanyp, internetde seriýa belgisini, hasaba alyş kody ýa-da açar generatoryny gözlemegiň zerurlygy ýok.

send email